Gratis pje kijken bi zoekt bi

gratis pje kijken bi zoekt bi

Nader onderzocht dient te w orden. Het is handig een overzicht te. Daarnaast zijn bij scholing smogelijkheden relevant. Het is interessant om hierbij na te g aan welke metho-. Wat betr eft de werkwijzen gericht op het initiëren van. Daarnaast gaat h et om de juiste structuur en een balans.

Ook continuïteit, eenduidigheid en sfeer zijn. Eén van de vragen in het onderz oek was welke kennis,. De vraag is nu hoe profession als deelnemers als actor.

Het i s de kunst om de mogelijk-. Door het creëren van eigen inzicht w ordt de eigenwaar-. Beleid dient erop gericht te zijn dat alle deelnemers,. Kunst en cultuur zi jn daar uitermate. Het gaat niet alleen om kunst en ta lent, maar. Zo wel centra voor de. Maar h et zijn uiteindelijk over-. In de praktijk is een goede toegankeli jkheid van de. Mensen met een beperking. Het a anbod en. And all the men and women m erely players;. They hav e their exits and their entrances;.

And one man in his time pla ys many parts. Als we de wereld als podium zien, in welk e rollen heb-. W elke ruimte en kansen kunnen we. De algemene doelstelling v an Kunst Inclusief. W ant deze twee. En ook binnen deze. Mensen met een psychi atrische beperking geven aan. Sommigen ervar en zelfs. Johet, een deelneemster aan atelier An ders Bekeken,. Met het motto dat rondwaart, dat ieder een mee moet. Het is namelijk een behoorlijk.

Naar mijn mening doet iedereen die leeft. Dat lijkt me voldoende. Maar nee, dat is niet. Iedereen moet meedoen volgens r egeltjes,. Alsof ik kan z eggen: Dan moet ik g ewoon. Uitvoeringsinstituut Werknemersv erzekeringen ook zo. Ik z ou graag willen uitleggen dat ik. In de hoof drol: Over de rol v an mensen met speci ale wensen. Ik doe bood -. Voor v erandering en vernieuwing zijn ins piratie, crea-. Durf en moed, omd at het veel-. Het heden wordt bepaa ld door het verleden, de beeld-.

In onze samenle ving was de ondersteuning aan men-. V erzuiling en institutionali sering van. Dit leidde bijvoorbeeld tot h et samen-. Doorgaans gelden daar speci ale regels die mensen met. De ondersteuning die bedoeld was om men sen zo. Hierdoor worden ze vaa k onbewust als vreemd, anders,. T och blijkt het moeilijk de stigmatise-. Kunsttweedaag se in waar veel ervaringsv erhalen. Ik voel me daar veel meer in. A ls ik in het oosten had.

Er zijn bepaald e licha -. Ik laat me niet bestempelen met ADHD of autisme,. En ik d enk dat we. En dat ben ik momenteel niet en morgen. De druk die daarvan uit gaat is verlam -. Het lijkt alsof je maar in twee toestanden mag bestaan.

Volledig hopeloo s of werkend. Johet ervaart d at andere mensen, die zelf prima func-. J e presenteert jouw visie op de. W anneer van groepen wordt verwa cht dat zij zich. Kunst Inclusief heeft bes loten de mensen met een. Deelnemers van atelier Anders Bekeken, atelier de. Kunstvlieg en K oorenhuis centrum voor kunst en.

Ze zijn voortdurend uitgenodig d en gestimuleerd om. De W et maatschappelijke ondersteuning W mo , sinds. V anuit de visie van een gezonde bloeiende ci vil. Iedere en — arm,. De Wm o moet dit wettelijk bekrach-. H et idee is dat de samenleving hierdoor mooi-. Deze visie is mooi, ma ar in de praktijk werkt het anders:.

Deze mensen zouden v olgens de nieuwe regeling. Maar bij integratie wordt voora lsnog gedacht in termen. De v erantwoordelijkheid tot aanpassing. Maar het is moeilijk om een band te krijgen en een. Gesprekken gaan veelal over w erk en dingen die men -.

Daar kan ik naar luisteren en vragen o ver stellen maar. K unnen we niet allemaal verongel ukken,. V olgens Harry Kunneman hooglera ar aan de. Universiteit v oor Humanistiek, zullen we op enig.

Hoe kun je een geli jk-. Of als je uitgaat. In deden lector Rick Kwekkeboom van A vans. Hogeschool en Car oline van Weert v an het Sociaal. Cultureel Planbur eau een verkennend onderzoek n aar. V eel van de respondenten. Inge, een deelneemster aan atelier Anders Bekek en,. Hoewel ik jarenlang met plezier geschilder d heb, is het. Onlangs zag ik dat er ergens een nieuw op te zetten.

Kom, ik ben Indisch en heb ook met Indische. Ik meld me aan. K open is er tegenwoor -. Die ben ik gaan schild eren en hang ik. En of het nou wel o f niet verkocht wordt, het is. Mensen kunnen elkaar op zoeken op grond van over-. Maar groepen die elkaar opzoek en, kunnen anderen. Ov er de hele wereld, in allerlei. Velen voelen zich niet. Zo v ertelde mijn moeder, die. Deelnem ers ervaren dat de laat-. Zelf heeft een aantal deelnemers aangege ven liever.

W e hebben besloten deze term te gebruiken, maar er. Een handicap heeft te m aken met de sociale context:. Jorissen beschrijft ver der. Ook Conny , een deelneemster aan atelier Anders. T oen ik een cursus deed bij het Koorenhuis kwam ik bij. Dan zit je beneden. Ik snap dat het. Ik zei maar — want het gaat natuurlijk over wat je in het.

Dat vind ik altijd erg spannend. De tendens of teneur van hoe ik mezelf zie, ook met wat. Dat zou niet hoeven, dat heb ik ook wel geleer d en ik. De taken die je daar moet kunnen hanteren, dat is nogal. Het wemelt van de mensen die tegen mij z eggen:. De wereld is voor mij altijd eng, maakt niet. Er zijn wel gradaties in eng.

Ik heb wel het vermog en om. Zoals uit het verha al van Katootje blijkt, is het belang-. Er i s ook veel aandacht besteed aan. Dit vraagt van profession als een dialogische manier. De sociaal-cultureel werker Ghisl ain. Zo kun je een voort-. Je denkt nog een s na over hoe een gesprek. E en ervaren profes-. Bij di scussie gaat. Il Sun Jung , een deelneemster aan atelier Anders. Bekeken, omschrijft het al s volgt:. De docent was een héél aardige vent.

Zijn manier van benaderen was: Het maakt niet uit, het. Dat kon ik erg waar deren. Ze bereidde zich goed voor en vertelde ook ding en over. Dat vind ik leuk, als begeleiders o f leraren ook. De trend in de samenlevin g is van patiënt, naar cliënt,. Hoewel h et lijkt alsof mensen met een. Ze m ogen meedenken en meedoen,. Er wordt naar hun erv aringen gevraagd. Anderen blijv en bepalen hoe ze moeten. Katootje, een cursist bij centrum v oor kunst en cultuur.

Er zijn mensen waarvan gez egd wordt dat ze niet par-. Hoezo participeer ik niet? Ik doe boodschap -. Levend e mensen ademen,. Het feit dat er mensen zijn die op het idee. Maar die vragen die jij stelt hè, wat zou je aan d e sa -. Om ook nog een sturende en een stuwende invloed.

Wil je in de. Dat betekent dat je een. Die willen ander e. Je moet met al die. Mensen met specia le wensen doen mee, maar omdat. Er zi jn voor hen. Zij gev en echter dui -. Dit vraagt om een nieuwe gewa arwording en. Uri Geller zegt bij de aan kondiging van zijn artiesten:. Het is belangri jk dat we net als Uri Geller podia.

P odia waar ze inclu-. Kunstbegeleiders kunnen hen hierbij v anuit de sup-. De deelnemers uit h et onderzoek lat en. Didactische werkvorm en gericht op coachend, dialo-. In h et kader van het project Kunst Incl usief zijn. Van Bien e, De Bruijn en Loeffen, , de verhalen-. Zodat getalenteerde men sen met speciale.

Binnen Kunst Inclusief h ebben we vooral gewerkt met. Het woord was steeds aan. Tijdens het voor onderzoek zijn de studentonderzoekers. Hierbij zijn we uitgeg aan van een con-. Omdat ieder mens zich op een persoonlijk e, kunstzin-.

We hebben open- en semi-ge-. Mensen lev en hun levens op kruispunten van a llerlei. Identiteit is in ontwikkelin g en in. Ook voor hen i s het belangrijk rekening. Deelneemster Johet oms chreef het als volgt:. Ik heb moeite met het idee dat ik bij een groep mensen. Het gaat in alle gevallen om. Om het niet-dwingen in een keurslijf: Dit heeft net zo veel te maken met de structuur van. Ik heb het simpele. Ik pas dat jasje niet en wil graag gewoon als in -. Het uiten en vormgeven van verhalen k an houvast geven.

Tijd wordt door iedereen verschillend beleef d omdat wat je nu beleeft,. Herinnering en kun je steeds. Ze zijn onderdeel van je id entiteit en je verwachtingen. Bij het uitwiss elen van verhalen zijn we. Al eeuwenlang vinden mensen inspir atie in grote, mystieke verhalen,. Terwijl hij vertelt, w eeft hij voor. Daar borduur ik graag op voort: Ik kan ook draden vinden o ver wie ze waren, hoe ze erv aren dat ze.

Ik k an naar hun verhalen. Dan vertel ik hen. Soms delen w e. Bij verhalen denken we meestal aan het gesproken. Over de kracht v an creëren met. Wij leren de wereld kennen vanuit onz e waarneming. Pas later ontwikkelen we onze taal, v aak door liedjes die we horen of.

V anaf ongeveer ons. Op eig en wijze ontdekken we hoe we. Met verhalen leggen w e verbanden, verwerken we en geven we. Bij praten ligt het accent op de sprek er en bij verhalen op de.

Bij verhalen denken we meestal aan het gespr oken woord, maar muziek,. In d e tas van. W e registreren vaak onbewust hoe ander en zich presenteren met. De wetenschap is veelal op zoek naar universele w aarheden en. Bij narratief werken zoek je verschillen in de vorm v an. Een verhaal wordt altijd verteld en beluister d in een bepaalde context.

Hoe kunnen we plekken creëren in d e samenleving waar mensen zich. Het leven is als een web en met beeldende kunst, d ans,. Kunst maakt deel uit van het leven en is terug te vinden in ied ere cul -. Het r aakt, roept emoties op en wordt bepaald door historische,. Het mooie van kunst is dat iedereen op g eheel eigen wijze, met muziek,. Kunst heeft de eigenschap. Met kunst kun je jez elf, je ervaringen en. Kunst k an het.

Met kunst kunnen we cr ea -. Het gaat om het uitwisselen. Kunst kan ander en, maar ook jezelf verrassen. Maar niet alle verhalen zijn blij en vrolijk. Sommige verhalen zijn wonderlijk, voor ons vr eemd, onbegrijpelijk of. V erlies, angst en pijnverhalen vertel je niet zomaar omd at je. Paul Ekman heeft wereldwijd onder zoek verricht naar gevoelens die. Emoties zijn krachten die ons in staat stellen om ons individualisme te. De Indiaanse medicijnman en storyteller Ron Ev ans die is op-.

Ron E vans zegt: Hoe kunnen we plekken creëren in de samenle ving waar. Als je durft te verdwalen in. W e moeten dóór met de afspraken, want: Sommige kunstbegeleid ers staan als het ware aan de rand van.

Zij mak en avonturen mee! Anais Nin, een inspirer ende schrijfster — 19 77 , die zich bewoog in. In deze dagboeken schrijft z e openhartig over haar eigen gevoelens,.

Hoe we de wereld zien hangt af v an de heersende denkbeelden en ver -. Alles moet tegenwoordig sneller en in d e waan van alledag worden w e. Mensen met speciale wensen geven aan. Dit geeft druk en stress. Gelukkig zijn ook steeds meer mensen op. Mensen denken so ms dat talent is voorbehouden aan. Met kunst kun je. And ere mensen, met andere perspectieven op de werk elijkheid. W e willen allemaal graag de regisseur van ons eigen lev ensverhaal zijn.

V oor sommigen, die veilig zijn opgegroeid en geen beperking en ervaren,. Maar zij kunnen hun verhalen op. Of en hoe die g ezien en gehoord worden,.

Het zou mooi zijn. Op zoek na ar meer incl usiev e. Opbrengst en van de ontwikkelwerkpla atsen. Zoals uitvoerig a angetoond in de eerste fase van Kunst. Inclusief, moet het kun stbeoefeningsaanbod voor men-. De ze mensen ervaren boven-. Ze hebben te kennen gegeven goede. In de tweede fase. E en jaar lang werd in drie. Kunstbegeleiders, cursisten, onderzoek ers en studen-. De ontwikkelwerkplaatsen kregen een drie voudige. De uit te dragen visie is beroepsv or-. Het faciliteren v an. De uit te dragen.

Maatschappeli jk zinvol werk, waarmee. De ontwikkelwerkplaats Amersfoort hield zich be zig. H et gaat hierbij. In Amersfoort wer d tevens. De opbren gsten hiervan zijn o. In Amersfoort namen aan de ontwikkelw erkplaats Jans. Pakhuys, de Elleboog en Scholen in de K unst deel. De twee eerstgenoemde voorzieningen ma ken deel uit. Amerpoort is een organi satie die onder. Zi j streeft naar. Jans Pakhuys is een cade auwinkel, galerie en atelier. In dit pand in de binnenstad v an Amersfoort zijn.

Dagbestedingslocatie De Elleboog biedt een pr ogram-. Scholen in de Kunst — met meerder e locaties in Amers-. Dit met als doel men sen te stimuleren deel. SIDK verzorgt c ursussen, projecten en. H et aanbod varieert van brede oriën -. SIDK streeft ernaar h aar. Het thema blijkt niet een voudig omdat tal van aspecten. Vra gen doemen op als: Wat i s er nodig? Wie gaat wat doen? M et welk kennismateriaal, instru-. Van Bien e, , is een creatiev e brainstorm gehouden.

W elke door leerlijnen mak en het moge-. Deze brainstormmethode blijkt nuttig om in een sam en -. Kansen in kunst Op zoek naar. De centrale opdracht voor de ontwikkelwerkpl aatsen. Nieuwe theorie vorming en de leerinstrumen-. Omdat er binnen het project geen ti jd en. W e hopen dat er als ver-. Het is dus de artistieke participatie , oftewel. Deze uitkomsten werden door gegeven aan en bespro-. In de stuurgroep zijn de opbreng sten o. De onderzoekers en deelnemers van ieder e ontwikkel-. Deze had a ls taak het leerproces te coa-.

Zij hebben het proces en de opbren gsten terug-. Ook zijn er een aantal collectiev e bijeenkomsten. Die bijeenkomsten hadden a llemaal het karakter. Niet de functie of rol van de deelne-. In de collectieve bi jeenkomsten ging het om ken -. Er is dus gekozen v oor een leergerichte aan-. De drie ontwikkelwerkplaatsen focusten elk op een. Op deze manier kan een gemeensch appelijk gedragen. In Amersfoort werd dez e als volgt ver-. Met als uitgang spunt om inclusieve partici patie te be-.

Jans Pa khuys, behorende tot de zorginstelling Amer-. Vanuit h et bestaande aanbod van Scholen in de Kun st. De basis hiervoor werd ge vormd door de wensen van. Hiertoe werd een enquête gehouden on der de. De eerste cursus richtte zich op het onderzoeken v an. De tweede cursus wilde deelnemers uitdagen tot p arti-. In eerste instantie was het de bedoeling om gelijk. Besloten is de cursus eerst alleen.

Overwegingen hierbij war en dat voor veel mensen het. Een tweede ov erweging is dat ook docen-. Deelnemers leerden via de cursus een nieuw e omge-. De rol van de doc ent bij.

Scholen in de Kunst is, in dez e context beschouwd,. De docent richt zich met name op de kunstzinnige. Door het maken van. Masterclass keramiek decor eren, Works hop kennisma-. V erschillende disciplines, technieken, mate-.

Oriëntatie, Basis, V ervolg, V ergevor derd, Gevorderd. Doen, Uitvoeren, Pr oeven. Leer kijken horen, voelen,. Ontwikkelingsni veau vaststellen, Plan van a an-. Voorbeeld v orming, Instructie, Ontdekken, K ennisover-. In-, door- en uitstroommogeli jkheden. Het leren ondersteun en. Handvaten v oor kennisoverdracht en ont-. K oppeling met methodiek, Eigen initiatief. In kaart brengen, Over dracht, Eenduidigheid,. Hapklaar , Kleine stappen, Doel. Geborgd in opleiding , Gezamenlijke projecten,.

Kijk bij je b uurman. Hieronder geven we de begri ppen met daarbij enkele voorbeelden v an de invulling daarvan. Vanuit een z elf bedacht idee maak je een vorm of sym-. Dat ontwerp breng je ov er op een metalen plaatje. Door je getekende ont-. Je ma akt je eigen hanger.

De deelnemers en begeleiders tonen inzet, staan open. Hij gaat op zoek naar moge-. De docent onderzoekt de leerstijl van de deeln emer,. De resultaten van het werk, dat in de lessen tot stan d is. De deelnemer wordt uitgen odigd en. De lessen worden afgesloten met een tentoonstellin g. De deelnemer is hierbi j een. Kennismaken in week 1: Start in het centrum voor de kunsten in week 2. Cursus in 3 x 3 lessen: De deelnemer gaat daarna — bi j gunstig vervolg intrin-.

De docent maakt kennis met de m ogelijkheden van. De begeleider maakt kennis met de mogeli jk heden van.

De begeleider coacht het leerpr oces. Maximaal acht deelnem ers met een lichte beperking. Zowel de deelnemers als de docent wor den onder-. Kennismaken met b asistechnieken, werken met ver-. De lessen sluiten inhoudeli jk aan bij het werk in het. Klassikale uitleg v an de opdracht, de aanpak en een. Daarna zelfstan dige uitvoering met indivi-. Door naar een verhaal te l uisteren leer je hoe je van. M et klei maak je van-. Je gaat plezier bele ven aan het tekenen van een echt.

Zo leer je kijken naar de werkeli jkheid door te. En zo valt er nog. Je ga at het model tekenen met houts-. Hieronder geven we h et voorbeeld van de twee ontwikkelde pilots. Iedereen is muzika al! Muziek is een oertaal, een taal. Ieder mens h eeft zijn eigen,. In drie lessen maak je kenni s met. Hij gaat zelf op zoek naar. De resultaten van het werk, dat in de lessen tot stan d. De lessen worden afgesloten met een v oorstelling en. De deelnem er gaat daar na — bij guns tig.

De begeleider maakt kennismak en met de mogelijk-. De begeleider , naast de. Maximaal acht v olwassen deelnemers met meervo u-. Zowel de deelnemers als de docent. Kennismaking met de nie uwe vormen van kunst. In 3 lessen ben je op weg om theater te spelen met je. In 1 of 2 lessen maak je een lepelpop of een pop van. H et gaat er vooral om dat je veel plezier. De deelnemers van deze pilot zi jn zeer enthousiast.

De deelnemers hebben dat geuit door zich aan ieder-. Dat is door de docenten en begeleiders als een. Alle betrokkenen willen graag ver der kijken: Dit is gere aliseerd met.

Tijdens het besprek en van de bevindingen van de. De centrale vraag , waar telkens op teruggegrepen dient. Op 25 juni jl. De tentoon stelling is door een zeer bijzonder samenwerkingsverb and. Zorgatelier J ans Pakhuys zette een pilot op met. De vele belangstellenden dromden s amen in de intieme ruimte van. Jans Pakhuys om een blik te w erpen op de kunstwerken, zoals model-.

Een bijzonder e ervaring die het hart van het project. De noeste modeltekeningen in krijt van Eli se zijn waardige opvol-. Het model heeft zo nu en dan een klassieke pos e aangenomen, met. De Madonna in witte klei van W alter is gespeend van mooimakeri j.

Twee Bijbel se vrouwen komen onbedoeld samen, de onaffe structuur. De tentoonstelling in de sfeervolle cade auwinkel van Jans Pakhuy s. Het voorbeeld bev at een aantal belangrijke ingrediën-. Uiteraard kan ieder een zijn eigen ontwerp maken. Op basis van het onderz oek in Amersfoort is een ont-. Deze gev en we op de pagina hierna als voorbeeld. De deelnemers van de eerste pilot waren z eer enthou-. Docenten hebben aangegev en de ondersteuning van. Er ligt wel een vraag hoe om te g aan met.

Daar sta at de mening tegenover dat de. Wat deeln emers als vervelend hebben erv aren is het. E en aantal heeft aangegeven. Docenten kunnen op verschillende manier en begelei-.

Ook kunnen ze het mogeli jke cursusaan-. Er is vanuit de. Om in te kun-. Een aantal deelnemers bli jkt in staat te zijn zelfstandig. Er is voor de deelnemers wel extra ti jd nodig om zich. Om aan het eind van een c ursus een tastbaar. Te strakke regel s zoals,.

Door de deelnemers daadwerkelijk te. Ook de deelnemers van pilot 2 zijn o verwegend positief. Het poppenth eater is enthousiast ont-. V ooral voor de deelnemers m et een. Sommige deelnemers hebben aan gege-. Interactie tussen de doc ent en de deel -. Inclusief, samen met r eguliere cursisten.

Deelnemers kunnen doorstromen naar een cursus binnen de centr a. Deelnemers kunnen uitstromen naar een vakopleiding en- of w erken in. Wann eer een deelnemer getalenteerd en gemotiveerd bli jkt, mogelijk-. De deelnemers h ebben veel — verbor gen —. Verk orte leerroute naar inclusieve. Deelnemers participeren met kunst, buiten de muren van d e.

Deelnemers maken kennis m et een ander gebouw, een nieuwe werk-. Aandachtspunten bi j het opstarten van het leerproces:. Hoe introduceer je de deelnemers in het gebo uw? Wat zijn de voor-. Opstellen van het Persoonli jk Leerplan:. Wat heeft hij n odig aan ondersteuning? Wat heeft hi j nog nodig?

W erken volgens het Persoonlijk L eerplan. Vragen v oor de kunstbegeleider:. Dit leerproces werd ge volgd. Daarnaast werd de r eeds bestaande expertise van de. Therapie HU onderzocht hoe de kennism aking ver-. Hieronder geven w e enkele bevindingen uit de.

Alle deelnemers geven aan d at het bezig zijn met kunst. Omdat ze door omstan-. Kunst kan andere perspectie ven tonen op de werkelijk-. Uit de verhalen v an deelnemers blijken de verschillen-. Ontkieming kun steducatie en een enkele dansles. Ontdekking een a cteer- of fotocursus. Professiona lisering via kunstopleidingen of recht-. Sommigen zitten bij het atelier in de fase van ont kie-.

An deren zijn toe aan intensive-. Een aantal deelnemers geeft aan d at ze bezig zijn met. Zi j werken aan herstel en zin geven. De fase v an professionalisering is v oor. Het atelier van A nders Bekeken. Voor h en blijft het atelier voorlopig het hoogst haa l-. Het atelier van An ders Bekeken fungeert als een. Het is een ruimte waar. Om dit mogelijk te mak en is een.

Een proc es waar-. Centraal ston d de vraag hoe deel-. Den Haag onderzocht teven s hoe. In het centrum van Den Haa g staat het Sterhuis, een. Het gebouw sta at in een smalle, drukke straat. Beneden is een artotheek, een kunstwinkel en een. Op de tweede v erdieping bevindt zich. Op nog geen kilometer afstand, ook in hartje Den.

Haag , ligt aan de brede Prinsengracht het Koor enhuis,. De glazen deuren staan. Het Koorenhuis biedt m ensen met een verstandelijke.

Net buiten het centrum van Den H aag in het Zeehelden -. Er zijn deelnem ers met een autistische. T oinette Loeffen onderzocht het eigen perspectief van. Hierover zijn een tweeta l publicaties verschenen: Opbrengsten uit dit onderzoek zijn ook gebruikt v oor.

Materia al uit dit onderzoek. Als eerste is een sociale kaart gem aakt waarmee alle. Op deze wijze krijgen m ensen op een overzichtelijke. Deelnemers van de ateliers de ateliers Anders Bekeken. Zij h ebben in deelnemersbijeenkomsten hun.

De projectman ager van het Koorenhuis. Een aantal deelnemers heeft een c ursus gevolgd bij het. V oorwaarde is dat men sen in staat. Een steeds terugkomen de tip van. V an belang is dat ze ruimte ervaren, vri jheid. E en strippenkaart of vaker. Een groot aanta l deelnemers geeft aan, door.

Een ander aspect dat uit het on derzoek is gekomen is. Het is belangrijk de deeln emers uit te nodigen, te. Door bijvoorbeeld bij de kennismakin g een. Het is ook van belang op tijd te pa u-. We moesten d e tijd nemen om in contact te komen met. W e moesten de tijd nemen om hen te leren.

Ze hebben een open houdin g waarbij. Ze vertellen iets over zich-. Weer eens geprobeerd, maar volgens mij goed mis. Krijg de melding 'De renderserver gaf de volgende foutmelding: Wil die hier even naar kijken: Pjetter zeg't maar 8 feb Wat zit er fout?

Als ik WB verlaat en weer bezoek moet ik opnieuw aanmelden terwijl ik toch echt een vinkje plaats. Ook Commons vertoont hetzelfde gedrag. Als je via instructies op de hoofdpagina klikt op 'nieuwe module' maken gebeurd er iets heel raars. Je komt op de bewerkpagina van de hoofdpagina. Romaine 22 feb Waarom krijg ik die boekinfo maar niet op Klassieke Mechanica. Misschien een onderschrift voor het logo?

Moest wel lachen toen ik de opmerking las op Overleg: Ik ga in ieder geval snel naar de koffiemachine en neem er voor deze keer ook nog een kletskop bij. Kom jullie daar misschien vanavond nog tegen, kunnen we samen lachen. Gezellig in ons eigen hoekje. Ik zie net dat de titel van Wikijunior gewijzigd is in Wikijunior!!! Vanaf Wikipedia heb ik na transwiki-nominatie het recept Aardappelpannenkoekje geïmporteerd. Ik heb de basale aanpassingen gedaan, kan er iemand kijken wat er met de rode links aangevangen dient te worden?

En eventueel de tekst herzien? Zie eventueel ook de geschiedenis van de pagina, men heeft er vanalles aan bewerkt. Groetjes - Romaine 11 feb Dit boekje is zo ongeveer wel af wat mij betreft. Verder heb ik als ondertitel gebruikt: Een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van de mens. Veroorzaakt door angst voor zwarte magie, de duivel en vrouwenhaat. Dat evenwel is geen erg pakkende titel. Maar zoals ik het heb neergezet, wordt het niet duidelijk of het veroorzaakt is door de duivel of door angst voor de duivel.

Wie weet er een pakkende zin die recht doet aan de inhoud en ook nog eens klopt? Conciërges hebben de beschikking over de importeer-functie, ik zie dat we hier op Wikibooks alleen vanaf nl-Wikipedia kunnen importeren, en niet in staat zijn om een ander project te selecteren. Is daar een reden voor van oudsher of? Groetjes - Romaine 22 feb Er zijn een paar dingen veranderd t.

De vraag is nu: Te verwijderen pagina's heb ik een serie pagina's gezet die in een zwart gat op Wikibooks aanwezig waren. Mogelijk kunnen we deze pagina's gebruiken voor een boek, maar dan hebben ze nog een boel aanpassingen nodig. Groetjes - Romaine 23 feb Het was al eerder ter discussie zie Overleg: Takeaway verwijt de samensteller reclame voor een belanghebbend product en die blijft sjabloons verwijderen. Gebeurde ook op WP -- John angelis.

Zou er iemand mee willen kijken? Ik heb er geen zin meer in daar mezelf in te betrekken verder, maar ik hoop van anderen te vernemen wat zij er van denken.

Groetjes - Romaine 7 mrt Vanuit de Vereniging Wikimedia Nederland heeft een groep Wikimedianen de handen ineengeslagen om een bid te creëeren en Wikimania het jaarlijkse internationale evenement van Wikimedia in naar Amsterdam te halen.

We zijn op zoek naar enthousiaste gebruikers niet per se leden van de vereniging die graag willen helpen om dit bid tot een succes te maken. Op meta is een lijst te vinden van zaken die gedaan moeten worden, maar ook mensen die hier geen tijd voor hebben en gewoon hun steun voor het bid uit willen spreken zijn van harte welkom!

Ciell 26 feb Op de voorpagina is sprake van "leerboeken en ander lesmateriaal", maar gezien de huidige collectie boeken wordt dat wel een beetje ruim genomen. Ik vraag me af hoe ruim? Goed, het is misschien "slechts" een hobby, maar ik denk dat er veel belangstelling zal zijn en nog langdurig zal blijven voor hun ervaringen en technieken, en op zulke fora zijn die later soms erg moeilijk terug te vinden.

Zijn zulke onderwerpen interessant voor wikibooks? Is het een goed idee om die mensen eens warm te maken voor wikibooks? Nou, het beginnetje is er, en de eerste bijdrage van een ander forumlid ook. Ik had het plan om een boekje te schrijven over magie in Europa. De meeste notities liggen al klaar. Maar ik weet niet zeker of ik daar mee doorga. Gezien de reacties op mijn "heksenartikelen" op Wikipedia heb ik zo mijn twijfels. Uiteraard heb ik een Point Of View zonder POV kun je niet schrijven dus ik zou over dit onderwerp boeken lezen van universiteitsprofessoren.

Maar stel nu eens dat daar bijvoorbeeld in staat dat homeopathie een negentiende eeuwse vorm van magie is? En dat de huidige New Age beweging een twintigste eeuwse revival van de magie is?

De definitie van magie is zo ongeveer de volgende: Dan zou er dus staan dat new age therapieën en homeopathie feitelijk niet werken dan door een soort placebo-effect. En dat is nu juist een van de zaken waarover op Wikipedia "bloedige oorlogen' hebben gewoed. Ziet u het voor u? Straks komen bepaalde gebruikers van Wikipedia hier rollebollen. Ik hoef waarschijnlijk niet in herinnering te brengen dat begroetingen als "hey, vuile hypocriet' en "trollebol" daar vrij normaal zijn.

Dat wil ik niet alleen mezelf maar ook Wikibook besparen. Geloof is voor veel mensen nogal belangrijk. Laat ze het dus maar behouden. Vriendelijke groet, beetjedwars 1 mrt Dit is nogal verwarrend, vooral voor nieuwe gebruikers maar ook voor mij , en ik zou graag overal het zelfde woord willen zien Tja, ik heb er ook moeite mee Deze pagina op en: De woorden die het systeem weergeeft in de interface van Wikibooks worden bepaald door pagina's in de MediaWiki-naamruimte.

Al werkende op de verschillende Nederlandstalige projecten merk ik vaak dat die systeemteksten nogal afwijken van elkaar en mij verwarring opleveren. Uiteraard is het logisch dat een deel van die systeemteksten afwijken van die op de zusterprojecten, zoals bijvoorbeeld het navigatiemenu links op iedere pagina omdat de pagina's zeer Wikibooks-specifiek zijn of systeemteksten die aangepast zijn om ze duidelijker te maken.

Maar andere systeemteksten hoeven niet af te wijken van die op de Nederlandstalige zusterprojecten. Omdat ik mij er aan irriteerde had ik er al een aantal aangepast die ik tegenkwam en opvielen. Mijn vraag is of er iemand bezwaar heeft wanneer ik enige systeemteksten wat meer gelijk trek, en als communicatie hierover gewenst is hoe dat dan kan gebeuren? Groetjes - Romaine 6 mrt Op het moment bestaat de boekenafdeling van wikipedia voornamelijk uit een verzameling geordende artikelen voorzien van een inhoudsopgave correct me if I'm wrong.

Is het zaak dat dit op den duur bruikbare schoolboeken worden met opdrachten, een leerlijn en wat al niet meer? Sowieso al voor elk leerjaar een boek En als aanvulling op bovenstaande Op de VO school waar ik werk Vrije School Den Haag gebruiken we bijvoorbeeld een paar heel praktische boekjes in de klas die je zo in een eigen vorm natuurlijk online zou kunnen zetten.

Deze zijn geschreven voor leerlingen in de hogere klassen van het BO en 1e en 2e jaar van het VO. Hierin kunnen eenvoudigweg ze alle 'weetjes' opzoeken m. Kapstok taal wordt niet meer uitgegeven en ik ben nu aan het informeren in hoeverre ik de inhoud van dit boekje online mag uitbrengen.

Als opzet ben ik van plan om alvast de structuur van het boek over te nemen in een iets andere vorm en onder een andere titel. Dan zal dat mijn eerste eigen bijdrage zijn aan nl. Ik zat te denken aan Naslag Nederlands Dank voor je input en suggesties. Ik ben nog even aan het wennen aan de opzet, structuur, werkwijze enz. Inmiddels dus begonnen aan een module. Heb m'n twijfels of dit de goede plek is om m'n idee te plaatsen, maar ik kon zo snel geen betere plek vinden. Dus ook in die zin mag je me adviseren ;.

Ik zal hard werken om het geheel spoedig compleet en netjes op orde te krijgen. Ik stel me voor dat dit ongeveer een maand gaat duren. Als de auteursrechten van het boekje waar ik het over had worden vrijgegeven gaat dit ongetwijfeld sneller, want dan hoef ik niet overal mijn eigen woorden en voorbeelden te gebruiken Pbuddenberg 9 mrt Ok, zoals ik al aangaf ben ik nog lerende: Maar even voor de vorm dan: Wikibooks is een zusterproject van Wikipedia en is deel van de Wikimedia Foundation, gestart op 10 juli Er is nu een chaos aan het ontstaan.

Ik krijg het niet teruggedraaid door de ok markeringen van Gebruiker: Iemand die een oplossing weet? Ik ben betrekkelijk nieuw hier. Sinds kort ben ik bezig met Go leer je zo een cursusboek voor de beginnende go-speler. Dat staat al op mijn PC sinds pak-em-beet en het is een aantal keren vermenigvuldigd, maar nooit via een uitgever. Ik heb besloten het maar eens te gaan publiceren via deze weg.

Nu wil ik in die cursus graag vragen stellen aan de lezer, zo iets als bijvoorbeeld: Kunnen de witte stenen worden geslagen in onderstaand diagram? Daaronder staat uiteraard een diagram. Ik zou het nu mooi vinden als de lezer zich even kan buigen over de oplossing zonder hem direct onder ogen te zien. Vervolgens kan het antwoord wel eenvoudig worden oproepen via een button of een link.

En dat dan zo ongeveer keer in dat document. Dit lijkt me een soort situatie die in veel leerboeken zal voorkomen, maar ik heb nog geen voorbeeld gezien. Een oplossing is natuurlijk: Ja, is wel aardig, maar dat is heen en weer klikken en je ziet ook meteen het antwoord op de volgende vraag, want die staat daar natuurlijk ook.

Dat laatste bezwaar kan je weer weghalen door een apart document te maken voor elk oplossing. Dat moet dan keer dus. Dat is ineens een heleboel omslachtig werk. Ger Hanssen 13 mrt Ben ik nou de enige die dat heeft? SpecialePaginas staat nog "Nieuwe afbeeldingen" i.

Misschien ga ik hier een boekje over schrijven. Het gaat misschien wel een jaar duren. De voornaamste bron is: Duby van het Romeinse rijk tot de eerste wereldoorlog , hoewel er over sommige perioden ook nog andere bronnen zijn. Groetjes, beetjedwars 22 mrt Er zit een foutje in de pagina die je ziet als een gezochte term niet gevonden wordt.

Er staan links om met Google te zoeken op alle taalversies van wikibooks resp. Vreemd dat je die legenda niet in het plaatje kon plakken. Bij mij was het goed zichtbaar Firefox. Daantjes die ook elders zomaar wat zit te rommelen en Beiden zijn inmiddels een week geblokkeerd. Ondanks diverse verzoeken op de OP en tekst op de module zelf bleef het gewoon doorgaan.

Omdat de pagina behoorlijk ingewikkeld in elkaar zit en ik er nog steeds mee bezig ben, is dat op z'n zachtst gezegd zeer lastig. Ik heb er dan ook voor gekozen om de pagina tijdelijk te beveiligen. Vangelis en graag zou willen dat ik daarna gewoon verder kan.

Ik vind het geen leuke maatregel, net of ik daarmee wil zeggen; blijf van mijn boek af. Goed, bijna tijd voor een WikiBreak tot juli, jullie redden het wel even zonder me hè?

Dit lijkt me een mislukte mededeling vanuit een centraal punt. Ik zie hem boven in beeld staan. Wie kan daar iets aan doen? Ger Hanssen 30 mrt Hoi, ik heb in mijn vorige boekje Heksenvervolging in Europa als navigatie om door het boekje te bladeren een regel gebruikt waarmee je telkens een blz. Ik heb er bij mij thuis een aantal mensen mee zien tobben. Later zag ik een boekje met rechts-boven op elke blz.

Deze methode zou ik liever gaan gebruiken in mijn nieuwe boekje Sociale Geschiedenis van Europa. Maar ik weet niet meer, bij welk boekje ik het gezien heb. Anders moet ik alle boekjes gaan bekijken.

Groet, beetjedwars 2 apr Ik vond een aantal zaken erg verwarrend uitgelegd. Laat ik het zo zeggen: Dat vind ik voor een site die zich met leerboeken wil bezig houden een beetje vreemd. Maar ik ben de beroerdste niet, dus ik ben de knoop maar eens gaan ontwarren. Ik heb er eens wat tijd aan besteed en ik heb de pagina Help: Gebruik van sjablonen aangepast. Maar ik ben nog best nieuw hier, dus misschien heb ik hier of daar een bok geschoten.

Kan er ook eens een ervaren knar hier naar kijken? Verder vroeg ik me af wat die pagina Help: Welke functie heeft die? Wordt er vanuit een andere hoek van de site naar verwezen?

Hij komt nu overbodig op me over. Het voorstel is gemaakt door de Foundation en is mogelijk gemaakt door de recentelijke wijzigingen in de GFDL. In een paar dagen zal er een site notice verschijnen voor alle geregistreerde gebruikers, deze site notice is bedoeld om mensen te informeren dat over drie weken een stemming zal beginnen over het voorstel.

In de tussentijd willen we u uitnodigen om het voorstel te lezen indien u meer wilt weten. We zouden het op prijs stellen indien u wilt helpen met het vertalen van de laatste pagina's. Abigor 29 mrt Toen ik hier net binnen kwam, trof ik iets erg verwarrends aan: In het menu staat onder Boek maken de link Wikipagina toevoegen.

Laat ik nu van plan zijn geweest een Wikiboek aan te maken. Dus argeloos als ik was, heb ik daarvan gebruik gemaakt en ik kwam allemaal vreemde dingen tegen die iets te maken hadden met 'Als gedrukt boek bestellen' en 'PDF downloaden'. Maar ik kon er ook een boek maken. Dat heb ik gedaan, maar achteraf was het helemaal niet de bedoeling om het zo te doen. Hoe ik dan wel een nieuwe Wikipagina kon aanmaken, ontdekte ik pas veel later.

Nu is mijn vraag: Kan dat in het menu niet anders worden genoemd, want hier lopen vast veel meer mensen tegenaan. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het menu gaat om Boek drukken niet Boek maken.

Bovendien wat boek leegmaken inhoudt begrijp ik nog steeds niet. En waarom Hulp bij boeken eigenlijk helemaal geen informatie bevat over boeken, maar wel over collecties is me ook niet duidelijk. Als je hulp over boeken maken zoekt, dan moet je zijn bij Hulp onder Navigatie. Ger Hanssen 2 apr Beste mensen, ik heb hier een probleem. De categorie onderaan de blz werkt niet goed blijft rood en komt op een andere plaats uit dan die van de andere blz.

Iemand misschien een idee?? Alvast bedankt, beetjedwars 6 apr In sjabloon Toggletext worden een 4-tal classes gebruikt. Ik wil graag diezelfde classes gebruiken voor een eigen sjabloon, maar daarvoor moet ik toch echt weten wat erin staat. Kan iemand me op weg helpen?

Dit lijkt me een zinnig initiatief: Als het op Wikipedia ingevoerd wordt, zouden we dat ook meteen ook hier kunnen invoeren. Lees de tekst daar even door en meld je even hier als je er tegen bent of ervoor. Een officiële stemming zie ik niet zo, omdat het 1 officieel is en 2 een stemming. Laten we het hier proberen op basis van argumentatie en consensus moet toch mogelijk zijn. Ik hoor het wel. Groeten Pjetter zeg't maar 8 apr Nog een keertje proberen: Voorlopig geen andere filters dan deze twee spellingsfilters.

Een verbod op verdere filters voor de komende 3 maanden en na 3 maanden een evaluatie van de logboeken van de filters. Eventueel daarna verder filters slechts invoeren op basis van consensus solo-acties zijn verboden. Is hier iets op tegen? Pjetter zeg't maar 10 apr Nu er consensus is, heb ik een bugmelding gedaan om Abusefilter te installeren: Een aantal van mijn teksten over Plato zijn verwijderd door moderator Romaine.

Nochtans had ik ze helemaal zelf geschreven. Een aantal teksten die op Wikipedia al bestonden van andere gebruikers heb ik herschreven. Ik kan ze zelfs niet meer terugvinden in de geschiedenis. Hoe kan ik ze terug opvissen? Enigszins geschrokken door de toestanden omtrent auteursrecht hierboven, moet ik me deze vraag stellen. Ik ben bezig met " Sociale Geschiedenis van Europa ". Als bron heb ik het werk genomen van Ariès en Duby.

Prachtig werk, helaas slecht verkocht en bij de Slegte terecht gekomen. Nu voor een prikkie op internet te krijgen Renaissance. Kroeze gaf mij de titel. Sociale geschiedenis is nogal onontgonnen terrein. Het zou goed zo kunnen zijn, dat dit werk HET standaardwerk is wereldwijd. En de kwaliteit is dermate hoog, dat ik mij niet verbeeld dat ik het beter weet dan deze dames heren een stuk of 20, meest hoogleraar. Daarbij is er dus weinig vergelijkingsmateriaal van hetzelfde niveau.

Om kort te gaan: Natuurlijk organiseer ik eea. Natuurlijk gebruik ik mijn eigen woorden: Waar ligt nu precies de grens van schending van auteursrecht?

Ik ben niet in staat om aan dit werk "mijn eigen draai" te geven. Ik denk eigenlijk niet eens dat er heel veel mensen in Nederland daar wèl toe in staat zouden zijn. Van de andere kant zou het "pijnlijk" zijn als ik na 2 jaar hard werken zou moeten horen dat ik auteursrechten geschonden had. Hoe krijg je zoiets duidelijk? Vriendelijke groet, beetjedwars 13 apr Als ik een compleet hoofdstuk van een boek licentie vrij op wiki wil zetten, hoe doe ik dat, het staat nu nog in Word?

Beste Guido, Je stelt een aantal punten die voor mij nog onduidelijk zijn: Benutzer S1 ist sehr lernunfähig , achtervolgt ene "S1" op wikiquote zie [5] , is sinds een half uur ook hier ingeschreven. Blokje ook op IP , a. Kan iemand dit artikel in het kookboek aanpassen zodat het aan het minimale voldoet? Groetjes - Romaine 4 mei Het eerste boekje in een hopelijk lange reeks: Sociale geschiedenis van het Romeinse rijk is af.

Vriendelijke groet, beetjedwars 10 mei Nu weet ik al dat Arbeid of energie uitgedrukt kan worden zowel in Joule, in Newton-meter of in Watt-seconde, maar nergens staat vermeld wanneer men welke eenheid juist moet gebruiken.

Hetzelfde bij de eenheid voor het aanduiden van de hoeveelheid elektriciteit nl. Wanneer gebruikt men wat? In het verlengde van bovenstaande vraag het volgende: Ik kan met niet aan de indruk onttrekken dat er behoefte is aan samenvattingen van examenstof. Bovenstaande vraag komt rechtstreeks van een examenleerling die zich ongemakkelijk voelt, want het gaat erom spannen. De organisatie die dat organiseerde verspreidde samenvattingen, die op enkele punten ronduit zwak waren.

Ik denk dat we dat soort dingen hier in het vrije domein moeten aanpakken. Hier kunnen we op elkaars schouders staan. Er zijn vast wel leerlingen te vinden die een dergelijke samenvatting willen maken om hun eigen inzicht te vergroten.

Anderen kunnen dan corrigeren, toevoegen enz. Kunnen meer mensen zich vinden in deze gedachte? Dan zal ik eens een opzet maken. Met name nu veel vakken van aard gaan veranderen bij het examen, denk ik dat de behoefte alleen maar groter is.

Misbruikfilter is sinds vandaag actief. Pjetter zeg't maar 15 mei Als iemand interesse heeft, in de Infobrief Wiki-Welt in het Duits is een bericht daarover. Groet Ziko 18 mei We zijn in de klas met trillingen bezig maar ik vind nergens een formule wat er te maken heeft. Bij een van de edits van vandaag wordt een telefoonnummer vermeld. Het lijkt mij verstandig dat weg te halen.

Groet, Guido den Broeder 5 jun Peiling dus teruggetrokken en verwijderd Pjetter zeg't maar 8 jun Ik heb recentelijk een nieuwe versie van het Recept sjabloon gemaakt, die nu Recept2 heet. Deze is bijna backwards-compatible met het bestaande sjabloon. Ik heb hem in het pannekoeken recept al toegepast.

Voor Firefox gebruikers heeft het blok ronde hoeken. Is dit wat en kan het oorspronkelijke sjabloon door deze nieuwe vervangen worden? Of zijn er redenen om de oude te houden? Virtlink 9 jun Beste mensen, ik heb hier een probleem: Ik wil graag geloven dat ik iets verkeerd heb gedaan, maar ik kan er maar niet opkomen wat het zou kunnen zijn. Zou er aub iemand naar willen kijken? Alvast bedankt, beetjedwars 9 jun Ik heb zelf eens een fix voorgesteld waarbij de volgorde van bepaalde elementen n.

Overigens gaat het niet meer alleen om Firefox, ook Opera toont de fout sinds versie 9. De quiz wordt op de PDF versie namelijk niet goed weergegeven! Nou heb ik nog een vraagje. Soms, als ik aan het editten ben, dan misdraagt het scherm zich ontzettend.

Stel dat ik bovenaan het scherm iets wijzig, dan zakt de betreffende regel bij elke edit bij elke toets die ik aanraak een regel naar beneden, totdat hij onderaan het scherm staat. Soms verdwijnt de regel die ik bewerk zelfs onder de onderste rand van het scherm.

Het is niet vreselijk maar gewoon hinderlijk. Want soms moet ik echt een tijd zoeken, waar ik ook alweer bezig was.

20 april Online gratis porno kijken tantra massage tiel Vrouw zoekt man voor sex erotische prostaat massage Free live cam gay neu downloader bdsm porno filme overijssel best sites. . Neuken in de vrije natuur gratis pje. naar kijken. pje bij een jongere. .. ten kan kijken op de nieuwe websi- . bers van deze muziek, en wat even leuk is: de toegang is gratis. .. viteit organiseren en zoekt daarom mensen die op woensdag een half uurtje willen komen. Het is heel interessant om te kijken naar de verschillende Als een baardwalvis wil eten, zoekt hij een locatie waar er veel .. Een dier met pijn kan, zelfs als het een dolfijn of walvis is, bi- jten. . ende dier uit films als Free Willy heeft een zeer dubieuze Meyer, J.A., and Dezentjé P.J.E., Caribbean Journal of Science Vol.

PRIVE ONTVANGST ROTTERDAM LESBISCHE NEGERINNEN

Poepsex nl chatten met bi vrouwen Nette jongeman zoekt een leuk stel tussen de Op zoek naar bi-ervaring bij stel. Durf jij geile . Gratis sexfims kijken geile markt Gratis reageren en adverteren. 10 mei Advertenties seks gratis pje kijken Rijpe vrouw zoekt sekscontact Ondanks dat ik wat ouder ben lust ik er .. Sex belgie vrouw zoekt bi vrouw. Je lul aftrekken gratis shemale dating. Anal toying norske datingsider gratis. 18/ 02/ je lul aftrekken gratis Bi man zoekt massage prive limburg · Sm advertenties trekken aan je lul gratis pje kijken tilburg sex. Gratis Sex Overijssel.

VINGEREN BEFFEN LEKKER GEILE MEISJES